Zawiadomienie – ewidencja gruntów i budynków dla Zbylitowskiej Góry

14 października 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1128

Zawiadomienie

Na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst – Dz.U. z 2015r., poz. 520 z późn. zm.), oraz § 55, § 56 i § 80 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 20lir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz 542) zawiadamia się, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Nowa 3, III piętro, pokój 308, w terminie od dnia 29.10.2015r. do dnia 19.11.2015r., w godzinach od 7.30 do 15.30 , zostanie wyłożony do publicznego wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tarnów Gmina, obręby ZBYLITOWSKA GÓRA ,ZGŁOBICE , BŁONIE

Opracowana dokumentacja wykładanego projektu zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków składa się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali oraz mapy ewidencyjnej.
W okresie wyłożenia wymienionej dokumentacji każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może zapoznać się z zebraną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi i wnioski dotyczące danych o nieruchomościach. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie właścicieli i użytkowników nieruchomości, aby przed zatwierdzeniem zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków, skorygować ewentualne błędy i nieprawidłowości w opracowanej dokumentacji.
Niestawienie się w terminie i miejscu, określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w prowadzeniu dalszych etapów prac geodezyjnych, których efektem będzie ogłoszenie i zatwierdzenie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ZBYLITOWSKA GÓRA ,ZGŁOBICE , BŁONIE w jednostce ewidencyjnej Tarnów Gmina.

Starosta zawiadomienie ZG