ZEBRANIE WIEJSKIE W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE (czwartek) 22-01-2015 godzina 17

20 stycznia 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1453

Miejsce zebrania : SALA GIMNASTYCZNA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH  W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE.
Tematem zebrania będą propozycje przekształcenia przedszkola i gimnazjum publicznego w jednostki niepubliczne.
Zebranie wiejskie w Zbylitowskiej G 22-01-2015Zebranie wiejskie w Zbylitowskiej Górze 22-01-2015

PROTOKÓŁ

ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI ZBYLITOWSKA GÓRA

DN. 22.01.2015 r.

Dotyczący przekształceń placówek oświatowych w Zbylitowskiej Górze /Zespołu Szkół Publicznych i Publicznego Przedszkola/ w placówki niepubliczne.

W Zebraniu uczestniczyły władze Gminy Tarnów: Wójt Gminy Tarnów Pan Grzegorz Kozioł, z-ca Wójta Pani Elżbieta Chrząszcz, Przew. Komisji Oświaty Pan Grzegorz Drwal, Radni wsi Zbylitowska Góra Pan Dariusz Żurek/zarazem sołtys wsi/, Pan Piotr Rybski /radny gminy Tarnów/, przewodniczący ZNP Pan Józef Sadowski oraz mieszkańcy wsi, którzy licznie przybyli na zebranie.

 

Porządek obrad:

  1. Powołanie protokolanta.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zebrania wiejskiego.
  4. Informacja Wójta Gminy Tarnów nt. planowanych zmian w funkcjonowaniu oświaty .
  5. Informacja Prezesa ZNP.
  6. Dyskusja.
  7. Przedstawienie uchwał i ich przegłosowanie.
  8. Informacja na temat stowarzyszenia.

Przebieg zebrania:

                Pan Sołtys powitał wszystkich zebranych, poinformował o tym że zebranie nagrywane jest na dyktafon. Krótko streścił przebieg zebrania z dnia 12. 01. 2015 r. zaproponował by do grupy rodziców reprezentujących mieszkańców wsi i nauczycieli, którzy opowiadają się przeciwko przekształceniom przedszkola i gimnazjum w placówki niepubliczne dołączyła przewodnicząca Rady Rodziców P. Katarzyna Grońska.  Jednocześnie P. K. Grońska jako Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze, przedstawiła zebranym stanowisko Rady Rodziców przeciwne przekształceniom w szkołę niepubliczną.

Wszyscy zebrani zagłosowali na tak. Następnie P. Sołtys przeczytał treść uchwały wypracowanej na zebraniu dnia 12. 01. 2015 r.

                Za przyjęciem porządku zebrania głosowało 238  mieszkańców,  dwie osoby wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciw.

Ad 1.

            Na protokolanta zebrania powołano P. Agnieszka Mizera.

Pan Michał Ptak podał propozycję zmiany protokolanta ze względu na to że jest to osoba pracująca w Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze. Zwrócił również uwagę że nie zna treści protokołu z zebrania z dnia 12. 01. 2015 r.

P. Jarosław Wytrwał krótko poinformował o przebiegu zebrania z dnia 12. 01. 2015 r. podał kluczowe informacje i zaproponował przeczytanie treści protokołu z tego zebrania. Nastąpiło głosowanie czy przeczytać protokół, czy kontynuować obecne zebranie. Za kontynuacją zebrania głosowało 239 mieszkańców, jedna głosowała przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad 2..

            P. Sołtys poinformował że zebranie wiejskie jest prawomocne, odbywa się ono w drugim terminie zgodnie ze Statutem Sołectwa.

Ad. 3

            Protokół z dnia 12. 01. 2015 został jednogłośnie przyjęty

Ad. 4

            Głos zabrał Wójt Gminy Tarnów P. Grzegorz Kozioł. Poinformował o wielu ważnych zadaniach jakie realizuje samorząd gminy. Jedno z nich to oświata. Placówki oświatowe miały być niezamykane i nieprzekształcane. Dzisiaj gdy szkoły są małe, średnie i duże sytuacja wygląda trochę inaczej. Koszt utrzymania szkoły w każdej miejscowości rośnie i trzeba coś w tym kierunku zrobić. Do tej pory udało się zachować równomierny wkład finansowy na miejscowości w gminie. Wszędzie się coś robi. Podał koszty utrzymania szkół i przedszkoli, ile należy do nich dokładać, bo sama subwencja nie wystarcza. Poinformował o niżu demograficznym i o tym że dzieci uciekają do szkół tarnowskich. Propozycja przekształcenie przedszkola w Zbylitowskiej Górze w placówkę niepubliczną była już omawiana dwa lata temu. Ponieważ przedszkole mieściło się w budynku szkoły, było to dużym utrudnieniem w kwestii formalnej i lokalowej. Teraz gdy przedszkole zlokalizowane jest w nowym budynku istnieje możliwość przekształcenia placówki w niepubliczną.

Wójt uzasadnił przekształcenie gimnazjum w niepubliczne. Powstało by ono na bazie obecnego gimnazjum. Najpierw likwidacja Zespołu Szkół Publicznych z utworzeniem niepublicznego gimnazjum i publicznej szkoły podstawowej. Zaproponował stworzenie jednego dużego niepublicznego ponadregionalnego gimnazjum które będzie mogło konkurować z innymi publicznymi miejskimi sąsiadującymi gimnazjami. W obwodzie gimnazjum Zbylitowskiej Góry mieszczą się wsie: Zbylitowska Góra, Zgłobice oraz Błonie. W tych wsiach obowiązkiem szkolnym nauki w gimnazjum objętych jest 270- 300 uczniów. Do Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze wybiera się 45%. Szkoła niepubliczna mająca budżet oparty na ilości dzieci jest w stanie przyciągnąć więcej dzieci ze względu na lepszą i ciekawszą ofertę edukacyjną. Pan Wójt jest przekonany o słuszności swoich racji co potwierdzają zebrane przez niego informacje z sprywatyzowanych dwa lata wcześniej szkół na terenie Gminy Tarnów. Jego zdanie szkoła to: dzieci, rodzice, środowisko i nauczyciele. Zdobyte doświadczenia ukazują że dzieci w szkołach niepublicznych mają lepsze wyniki, są zadowolone, rodzice nie zgłaszają żadnych pretensji, a mieszkańcy są bardziej zsolidaryzowani. Nadmienił że celem przekształceń to likwidacja Karty Nauczyciela. Nauczyciele zatrudnieni są na umowę wg stawek Karty Ministra.

Ad. 5   

            P. Józef Sadowski w kilku słowach określił jaką rolę pełni Karta Nauczyciela. Powiedział że nie ma informacji by jakakolwiek gmina nie dopłacała by do oświaty. Nauczyciele pracujący w Zbylitowskiej Górze mają duże sukcesy dydaktyczne i wychowawcze i trzeba ich szanować. Mówienie że szkoła niepubliczna będzie lepiej funkcjonować jest złe. Pracownik źle opłacany nie ma motywacji by pracować dobrze. Nauczyciel przy wejściu do szkoły niepublicznej traci 1/3 pensji. Pan Wójt ma obowiązek dopłacać do szkół. Dzieci tracą również np. kwestia dowozu i bezpieczeństwa. Szkoła zlokalizowana blisko to wygoda dla rodziców. Bzdurą jest że szkoła niepubliczna przyciągnie dzieci z innych gmin czy z Tarnowa. Zwrócił się do Wójta by wsparł finansowo szkołę bo inwestowanie w szkołę to inwestowanie w przyszłość. Zapytał „Jakie oszczędności będą na przekształceniu szkół”. Szuka się oszczędności tam gdzie się nie ;powinno. Wprowadzanie osoby prywatnej w kierowanie szkoły będzie tworzył bałagan w środowisku, będzie antagonizm wśród nauczycieli, a dzieci nie przyjdą do takiej szkoły. Jeżeli jest tutaj sukces to należy go rozwijać. Skoro kiedyś w ramach oszczędności połączono Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Zespół to jakaż to jest oszczędność gdy się to rozwiąże. Szkoda że nie ma radnych z innych miejscowości bo mogli by usłyszeć wasz głos. Nie mają oni moralnego prawa wyrzucać nauczycieli na bruk i pozbywać się dobrych fachowców. Ratujmy nie tylko szkołę ale dzieci i nauczycieli.

P. Wójt odniósł się do wypowiedzi przedmówcy że wszystkie miejscowości chcą się rozwijać. Nie mamy większego dochodu a konsumpcja wzrasta. Nigdy nie mówiłem że tutaj jest niski poziom nauczania i proszę nie mówić że w szkołach niepublicznych pracują gorsi nauczyciele. A moje doświadczenia opierają się na analizie przekształconych już wcześniej placówek w naszej gminie. Na placówce możemy zaoszczędzić 500- 600 tys.

Następnie  sołtys odtworzył nagranie wywiadu z Wójtem które udzielił Radiu Kraków.

Ad. 6

P. Paweł Kolbusz w imieniu mieszkańców wsi Zbylitowska Góra wręczył prezent P. Wójtowi z przekazaniem dla niego i radnych, a był nim kompas z dedykacją. Następnie zadał pytania:

– Czy jest Pan członkiem PIS i czy zna pan program tej partii?

Odpowiedź wójta: reprezentuję wszystkich którzy mnie wybrali bez względu na przekonania polityczne i status materialny, moje poglądy to moja prywatna sprawa, jestem członkiem PIS

-P.Kolbusz: Czyli oszukał Pan swoich wyborców ponieważ program PIS zabrania przekształceń placówek oświatowych a wręcz nakazuje im przywracać status szkół publicznych.

Bez odpowiedzi.

– Pytanie do Wójta: jaki jest cel tych przekształceń i co pan chce przez to uzyskać?

Odpowiedź wójta: Sprawy te były poruszane przeze mnie we wcześniejszej wypowiedzi chodzi nam o rozwój gminy. W mojej ocenie nie chodzi państwu o  dobro dziecka lecz utratę karty nauczyciela.

– P.Kolbusz: W jaki sposób ma pan zamiar zachęcić dzieci z naszego obwodu do przyjścia do naszej Szkoły.

Odpowiedź wójta: od tego jest dyrekcja szkoły by dbać nabór. Deklaruję że po przekształceniu placówek osobiście będę angażował się  tę sprawę.

– P.Kolbusz: Dlaczego Pan nie pozwolił utworzyć 4 oddziałów przedszkolnych.

Odpowiedź wójta: Ten oddział liczyłby 13 dzieci, a to było by nieudolne finansowo, ponadto musiałem wspomóc nowo otwarte niepubliczne przedszkole w Zgłobicach.

– P. Rybski: To co Pan Wójt mówi to brednie. Stworzenie ponadregionalnego gimnazjum o profilowanych klasach to absurd. Gdzie Pan był przez 8 lat. Źle się dzieje, dzieci odchodzą a co Pan Wójt zrobił do tej pory, nie było programu naprawczego. Zespół Szkół utworzono 7 lat temu w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania placówek. Wszystko w Zespole Szkół pracuje idealnie, prawie nie dopłacamy, dlaczego wójt nie pomógł wcześniej a jest gospodarzem, czy Pan Wójt był na zebraniu w Zgłobicach i powiedział że jesteśmy fantastyczni, dobrym gimnazjum?. Teraz Pan to mówi gdy chce nas przekształcić.

Głos zabiera z- ca Wójta P. Elżbieta Chrząszcz, która stwierdziła że nie zgadza się iż nic nie robiono dla szkół w naszej gminie. Były pisane projekty dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w których uczestniczyły dzieci również z waszego Zespołu. Spotykaliśmy się z Dyrektorami i rozmawialiśmy jak rozwiązać problemy dotyczące rekrutacji do szkół.

Głos zabrała Dyrektor Szkoły Agnieszka Papuga, która szczegółowo omówiła jakie działania podejmuje szkoła w zakresie promocji i rekrutacji do Gimnazjum. Zaapelowała do władz o to by dać szkole szanse i zaniechać przekształcenia.

Głos zabrał P. Zbigniew Gut: Słyszymy jak P. Wójt dostarcza nam wizje jaka to będzie super szkoła? Na ostatnim zebraniu radnych przed wyborami samorządowymi poinformowano nas że wskaźniki finansowe gminy są wysokie. Minęły dwa miesiące a wyniki finansowe gminy są beznadziejne – co się stało? W którymś momencie zostaliśmy oszukani. Jeżeli Pan nie kłamał to znaczy że Urząd Gminy nie panuje nad finansami. Z mojej wiedzy wynika że Zbylitowska Góra ma najniższe wydatki na ucznia. Problemy z naborem do Gimnazjum były również w Woli Rzędzińskiej. Tam Wójt jeździł i pomagał w naborze, zaś w Tarnowcu jeździła Pani Wójt. Prosimy o danie nam szansy, udzielenia pomocy jak w innych miejscowościach gminy.

P. Piotr Rybski nie rozumie motywów przekształceń gdyż nasza szkoła jest najtańsza. Prawdą jest że przychodzi do nas 49% dzieci, ale są placówki gdzie migracja przekracza 59% i jest dobrze.

P. E. Chrząszcz. Tak, szkoła w Zbylitowskiej Górze jest najtańsza ale to nie powód by zamykać inne szkoły.

Następnie konkretne pytania zadawał P. Dariusz Cholewa dotyczące finansów szkoły opierając się na dokumentach przekazanych radnym z komisji oświatowej i uchwały skierowanej do zaopiniowania przez ZNP.

Pani Wójt na pytanie dotyczące kwoty jaką Gmina “dołożyła”  w  2014  roku  do funkcjonowania Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze  stwierdziła:  że  potrafi to wyliczyć i podała kwotę ok. 460.000zł,  natomiast  w projekcie uchwały podpisanej przez Wójta i skierowanej do zaopiniowania przez ZNP była podana kwota ok. 177.000 zł.”

Pani Węglińska zwróciła uwagę zebranych że w niepublicznych przedszkolach rodzice ponoszą dodatkowe koszty w kwocie około 100 zł. Co potwierdził P. Wójt.

Na pytanie P. Marcina Klicha czy jest możliwość organizacji dodatkowych lekcji z języka obcego w przedszkolu dyrektor przedszkola powiedziała twierdząco zaś Wójt zaprzeczył.

P. Grzegorz Drwal przypomniał zebranym że ostateczną decyzję podejmuje rada gminy a jego rolą jest przygotowanie rzetelnych materiałów by radni podjęli tę decyzję świadomie.

Następnie głos zabrała mieszkanka Błonia P. Boryczko lecz zebranie nie pozwoliło dokończyć jej wypowiedzi.

p. Jarosław Wytrwał w obrazowy sposób porównał plany P. Wójta w działaniu szkół niepublicznych i publicznych posługując się przykładem kolorowej gazety, tabloidu i klasycznym wydaniem epopei narodowej „Pana Tadeusza”.

Pan Józef Sadowski zaapelował o nieobrażanie młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie. Zwrócił uwagę że większość nauczycieli zagrożonych utratą pracy to mieszkańcy wsi i Gminy Tarnów. To jest jawna dyskryminacja wsi. A szkoły w Gminie Tarnów są wizytówką dla szkól Tarnowskich.

P. Piotr Rybski, powołując się na notatkę sporządzoną w Urzędzie Gminy z 12. 01. 2015 r. oraz zebrania wiejskiego w Zbylitowskiej Górze tego samego dnia, która mówiła że nie będą podejmowane żadne uchwały dotyczące przekształceń bez wiedzy radnych z komisji oświatowej, przekazał zebranym Uchwałę Rady Gminy do zaopiniowania przez związki zawodowe.

Głos z Sali: Jak będą funkcjonować dwie niezależne szkoły w jednym budynku? To może doprowadzić do tego że rozwiązana również szkoła podstawowa.

Wójt odniósł się do słów p. Rybskiego  informując że żyjemy w państwie prawa gdzie obwiązują pewne terminy. Uchwała musi być skuteczna, więc musi mieć opinię. Ze względu na terminy musiałem wcześniej przedstawić uchwałę związkom zawodowym do zaopiniowania.

P Rybski: okres wznowienia działalności szkoły niepublicznej w publiczną trwa 2 lata. Czy nasze dzieci mogą tyle czekać w przypadku niepowodzenia w działalności szkoły niepublicznej.

P. Tadel: Dzieci stały się kartą przetargową zaapelował do wójta o czas na namysł w podejmowaniu tak poważnych dla miejscowości decyzji tym bardziej że propozycje przekształceń nie były do końca przemyślane a jak stwierdził sam Wójt na spotkaniu w UG z delegacją wsi były to jego luźne przemyślenia.

Odpowiedź P. Drwala Przew. Komisji Oświaty: To nie jest tak że pan Wójt na komisji oświaty rzuca sobie luźne słowa to była konkretna propozycja.

P.Rybski podał informację że 99% dzieci z Błonia przyjdzie do naszej szkoły.

Głos z Sali z zapytaniem o małą szkołę w Białej czy też będzie przekształcana. Ile tam jest dzieci czy to prawda że 12 dzieci.

Odpowiedź: Jest to filia SP w Zgłobicach i dzieci uczą się w klasach łączonych.

Głos z Sali: Dlaczego nie przekształcicie wszystkich szkół w gminie da wyrównania szans.

Odpowiedź Wójta: nie będziemy przekształcać wszystkich szkół w gminie. Gimnazja Publiczne zostają w Koszycach WLK, Woli Rzędzińskiej i Tarnowcu.

Pani Gomółka: W jaki sposób zamierza Pan Wójt przyciągnąć dzieci do naszego gimnazjum.

Bez odpowiedzi.

Głos z Sali: Czy do niepublicznej szkoły będzie też dowóz.

Odpowiedź:  Do tej pory dzieci są dowożone bezpłatnie. Po przekształceniu Gmina nie ma takiego obowiązku, w placówce niepublicznej jest to rola Dyrektora nowej placówki.

Pytanie z Sali: Jak rodzice mają dowieź dzieci?

Bez odpowiedzi.

Pytanie z sali do Przew. Drwala: Na jakiej podstawie Rada podejmuje decyzje skoro dane liczbowe są przedstawione nierzetelnie.

Odpowiedź Pracujemy na danych przekazanych przez Urząd.

P. Piotr Rybski powiedział że w Łękawce Wójt poinformował że Zespoły Szkól i Szkoły Publiczne są filarami oświaty w gminie.

P. Jarosław Wytrwał zapytał o niezgodność danych liczbowych na przedstawianych różnym gremiom decyzyjnym,  dokumentach dotyczących tej samej sprawy podpisanych przez Wójta Gminy Tarnów.

Brak odpowiedzi.

Pan D. Cholewa stwierdził że dane są nierzetelne jak mogą być one przedstawiane skoro dla każdego adresata są inne.

Pan M. Ptak oburzony, że rozmawiamy o finansach a przecież chodzi  o przyszłość naszych dzieci   i dlaczego Wójt nie mówił o przekształceniach przed wyborami

Brak odpowiedzi.

Głos z Sali: dlaczego nie poinformował Pan o przekształceniach przed wyborami.

Odpowiedź: nie przed wyborami ponieważ budzi to wiele negatywnych emocji i sto procent niezadowolenia, robimy to dla dobra dzieci. Po wyborach nie byłoby weryfikacji.

Pan radny P. Rybski zapytał P. Guta i P. Żurka, że gdyby przewidzieli taką sytuację jaką mamy dzisiaj dotyczącą likwidacji szkoły, to czy sfotografowali by się na plakatach wyborczych z Panem Wójtem.

P. Gut bez chwili wahania odpowiedział że „Nie wieszał by się po płotach na wsi z Panem Wójtem”. Podobne zdanie miał P. Żurek.

Głos z Sali: Co Wójt i Gmina zrobiła by było więcej pieniędzy w Gminie. Gdzie jest siedziba Gminy i gdzie płacone są podatki od nieruchomości czyli budynku urzędu.

P. Wójt: jak Gmina się rozwija można przeczytać i obejrzeć na stronach. Otrzymała nawet Złotą Gwiazdkę, a podatki płaci się tam gdzie jest budynek.

Głos z Sali: A jaka to kwota?

Odpowiedź – bez odpowiedzi.

 P. Węglińska- Statystyki pokazują że samorządy dopłacają do szkół w niektórych częściach Polski nawet 14 tys. do ucznia ale inni burmistrzowie nie przekształcają szkół.

Bez odpowiedzi.

Głos z Sali: jesteśmy znacznym płatnikiem podatków, a teraz są nam te pieniądze odbierane i przekazywane innym.

P. J. Wytrwał- zapytał P. Wójta o czarny scenariusz w przypadku gdy niepubliczne Gimnazjum będzie miało niski nabór, czy nie wpłynie to na funkcjonowanie szkoły podstawowej i jej likwidację w niedalekiej przyszłości.

Bez odpowiedzi.

P. Piotr Molczyk- Zwrócił się do Wójta  z osobistą prośbą po raz kolejny o wycofanie się z pomysłu przekształceń szkół publicznych. Ponieważ jesteśmy Gminą bogatą (jedną z najbogatszych w Małopolsce) i stać nas na utrzymanie szkół publicznych. Wójt może podjąć tę decyzję jednoosobowo i wycofać ten wniosek. Oszczędności można szukać wszędzie a dopiero na samym końcu na oświacie.

Bez odpowiedzi.

P. Anna Bulanda zwróciła uwagę na przykład Szwecji w której szkoły niepubliczne zostały przejęte przez korporacje i gdy jedna z nich zbankrutowała tysiące uczniów pozostało bez możliwości kontynuacji nauki, a ten cały bałagan i tak musiało posprzątać państwo.

P. Piotr Rybski stwierdził że dalsza dyskusja nie ma sensu ponieważ obie strony zostały przy swoim zdaniu, a Wójt nie wycofa się ze swojego stanowiska.

P. Dyrektor Agnieszka Papuga podziękowała w imieniu swoim i P. Dyrektor z Przedszkola za obecność i zaangażowanie mieszkańcom wsi na rzecz utrzymania placówek publicznych.

Ad. 7

Sołtys Wsi zapoznał zgromadzonych z trzema uchwałami Zebrania Wiejskiego dotyczącymi:

– sprzeciwu wobec przekształcenia w placówki niepubliczne

– wystąpienia do wójta w sprawie osobistego zaangażowania w naborze do gimnazjum

  równego traktowania wszystkich szkół i zespołów

 Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Z sali padła propozycja P. Jarosława Wytrwała o przekształceniu grupy inicjatywnej powołanej na Zebraniu Wiejskim 12.01.2015 r. w Komitet Protestacyjny przeciwko planom przekształceń placówek oświatowych na terenie Gminy Tarnów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Sołtys Wsi Zbylitowska Góra P. D. Żurek wygłosił oświadczenie że Stowarzyszenie utworzone w dniu 02. 01. 2015 r. jest w trakcie rejestracji w sądzie i nie będzie występować o przejęcie i kierowanie szkołą i przedszkolem w Zbylitowskiej Górze.

Sołtys wsi zakończył zebranie.

Do protokołu dołącza się:

– Uchwały nr. 2,3,4,5/2015

– Listy obecności.       

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *