ZEBRANIE WIEJSKIE – 11 marca 2013r. (poniedziałek)

5 marca 2013     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 924

W dniu 11 marca (poniedziałek) 2013r. o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Publ. w Zbylitowskiej Górze odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE .

Zebranie wiejskie za nami.

W okresie od 21 lutego do 19 marca we wszystkich sołectwach gminy Tarnów odbyły się zebrania wiejskie. Cykl rozpoczął się zebraniem w Białej, zaś zakończył w wolańskim sołectwie nr 1. We wszystkich zebraniach uczestniczył włodarz gminy i jego zastępcy, Straż Gminną reprezentował komendant lub jego zastępca, a w kilku miejscowościach obecny był dodatkowo przedstawiciel policji.
Zabrania miały podobny przebieg. Oprócz tego, co organowi uchwałodawczemu sołectwa przynależy, a więc przyjęcia sprawozdania z pracy sołtysa i rady sołeckiej za 2012 roku oraz uchwalenia rocznego planu wydatków na rok 2013, na wszystkich zebraniach pojawiały się kwestie istotne dla mieszkańców, którzy swe uwagi, wątpliwości i wnioski formułowali pod adresem przedstawicieli władz gminy.

Zebranie w Zbylitowskiej Górze zdominowały sprawy inwestycyjno-organizacyjne związane z budową i użytkowaniem budynku wielofunkcyjnego i powstającego centrum wsi. Mieszkańcy wskazywali też na problemy związane z licznymi przyjazdami turystów do Buczyny. Jak podkreślali, otoczenie parkingu zmienia się w śmietnisko, a brak zabezpieczenia sanitarnego powoduje zachowania gorszące mieszkańców, a w szczególności dzieci. W odpowiedzi na te głosy mieszkańców, włodarz gminy zaproponował rozwiązanie tymczasowe polegające na ustawieniu toalet przenośnych oraz koszy na śmieci – do czasu ostatecznego rozwiązania problemu, jakim będzie uruchomienie stosownego zaplecza sanitarnego w budynku wielofunkcyjnym. Mieszkańcy Zbylitowskiej Góry zgłaszali także problem dzikich zwierząt, w szczególności dzików i lisów, i zwrócili się z prośbą o podjęcie stosownej interwencji w Kole Łowieckim. Ponadto poruszana była kwestia umocnienia prawego brzegu Dunajca. Odpowiadając na zapytania w tej kwestii, zastępca wójta poinformował, na jakim etapie znajduje się projekt. Jeden z uczestników zebrania wyraził krytyczną opinię na temat jakości wykonania podbudowy drogi ul. Nowej zrealizowanej sposobem gospodarczym. Wskazywano także na konieczność budowy oświetlenia ul. Skotnik oraz doświetlenia boiska sportowego.

Oprócz tematów lokalnych, charakterystycznych wyłącznie dla danych miejscowości, na zebraniach pojawiała się grupa tematów wspólnych. Jedną z najpopularniejszych była kwestia utrzymania porządku i czystości w gminie, szczególnie w kontekście nowych zasad wchodzących w życie już od 1 lipca. Mieszkańców interesowała zwłaszcza wysokość opłat, sposób świadczenia usług oraz składania i wypełniania deklaracji. Innym ważkim tematem była gospodarka wodna. Pytano przede wszystkim o regulację, budowę umocnień i bieżącą konserwację rzek i cieków wodnych. W kontekście niepoddającej się zimy, zwracano uwagę na nienależyte odśnieżanie chodników oraz dróg gminnych i powiatowych. Uczestnicy zebrań zwracali też uwagę na kwestię poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza pojawiających się coraz częściej bezpańskich psów. Dość często powracał też problem niewykaszanych działek. Ważnym elementem każdego z zebrań było zgłaszanie przez mieszkańców najbardziej palących problemów i potrzeb, które – ich zdaniem – powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Pojawiły się także uwagi dotyczące pracy Straży Gminnej, przy czym mieszkańcy w sposób zasadniczy różnili się w ocenie tej pracy, wyrażając opinie od pochlebnych po bardzo mocno krytyczne. Na kilku zebraniach przyjęto zmiany w planach odnowy miejscowości. Obecni na zebraniach przedstawiciele gminnego samorządu nie tylko starali się na bieżąco odpowiadać na zadawane pytania, ale także przedstawiali plany inwestycyjne gminy na najbliższe lata. Były one akceptowane przez mieszkańców, którzy równocześnie wyrażali nadzieję na ich szybkie urzeczywistnienie.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *