Wymiana kotłów/pieców – Gmina Tarnów

3 listopada 2016     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 3441

Wymiana kotłów/pieców – informacje wstępne

02.11.2016

Szczegóły projektu:

INFORMACJA Z DNIA 31-10-2016

DEKLARACJA UDZIAŁU

BROSZURA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY

PROGRAM JAWOR

LISTA KOTŁÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI PROJEKTU

ANKIETA – WERSJA ODT

ANKIETA – WERSJA PDF

Gmina Tarnów planuje realizację projektu pn. Redukcja emisji C02 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i paliwa stałe), realizowanego w ramach Programu Obniżenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023, oraz ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020, zwanym dalej RPO.

1. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018.
Planowany nabór wniosków składanych przez gminy to prawdopodobnie przełom grudnia
2016 r. oraz stycznia 2017 r.
Szczegóły naboru są obecnie w trakcie opracowywania przez urząd marszałkowski i dlatego
nie wszystkie informacje które możemy przedstawić są kompletne i ostateczne.
Bliższe informacje można uzyskać bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy
Europejskich:
-Kraków ul. Wielicka 72 tel. (12) 616 0 616
Fax (12) 29 90 941 czynny pn. 8:00 -18:00, wt.-pt. 8:00 -16:00
-w Tarnowie ul. Wałowa 37
Tel. (14) 628 88 12, Tel. (14) 628 88 13, Fax (14) 628 88 11
Czynny pn. 8:00 -18:00, wt.-pt. 8:00 -16:00
Pracownicy w/w punktów udzielą odpowiedzi lub skierują sprawę w celu wyjaśnienia wątpliwości do odpowiednich komórek Urzędu Marszałkowskiego.

2. Gmina Tarnów przewiduje dla mieszkańców dofinansowanie na :
a) wymianę pieców/ kotłów na paliwo stałe -na ekologiczne kotły na paliwo stałe klasy
minimum 5 wg PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu,
-300 szt. kotłów,
b) Wymianę pieców/ kotłów na paliwo stałe -na ekologiczne kotły gazowe
– 200 szt. kotłów.
Lista nowych kotłów spełniających powyższe wymogi prowadzona jest przez urząd marszałkowski i dostępna na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

3.Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach przygotowywania gmin do złożenia wniosku o dofinansowanie, wyłania w trybie przetargowym grupę audytorów energetycznych, którzy w poszczególnych gminach wykonają (dla mieszkańców, którzy złożą deklarację udziału w projekcie) -nieodpłatne audyty energetyczne. W wyniku ich opracowania audytor wskaże jakiej mocy piec mieszkaniec będzie mógł kupić w ramach dotacji. Wykonanie audytu nie zobowiązuje mieszkańca do zawarcia umowy z gminą i udziału w projekcie.

4. Dotacja na kocioł wyniesie 350 zł/kW mocy nowego kotła, nie więcej jednak niż 8 000 zł za kocioł w budynku jednorodzinnym lub 10 000 zł za kocioł w budynku wielorodzinnym. Oznacza to, iż w przypadku budynku jednorodzinnego i wyznaczonej przez audytora mocy kotła np. 10 kW dotacja wyniesie 350 zł/kW * 10 kW = 3500 zł, bez względu na faktyczny koszt zakupu pieca przez mieszkańca. Jeżeli audytor wskaże dla budynku moc kotła np. 24 kW to dotacja wyniesie 8 000 zł niezależnie od tego czy jego faktyczny koszt zakupionego kotła będzie wyższy. Różnicę kosztów poniesie właściciel nieruchomości.

5. Przy wymianie na nowy kocioł na paliwo stałe, w razie konieczności może zostać przyznana również dotacja na wykonanie instalacji wewnętrznej niezbędnej do funkcjonowania nowego systemu ogrzewania do 6 tys. zł dla budynku jednorodzinnego lub do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych, jednak nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni – w budynku wielorodzinnym.

6. W przypadku wymiany starego kotła na gazowy, dotacja dodatkowa na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, może wynieść maksymalnie 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego albo wielokrotności kwoty
1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.

7. Zgodnie z broszurą przygotowaną przez urząd marszałkowski, dotacja może być
przeznaczona na: demontaż starego kotła, zakup i montaż nowego kotła, oraz niezbędnej
armatury tj. czopuch, pompa, zawory, zespół rurowy, izolację rurociągów i montaż naczynia
wzbiorczego, niezbędny osprzęt, a w przypadku kotłów gazowych wkład kominowy.
Dodatkowa dotacja może pokryć koszty wewnętrznej instalacji niezbędnej do
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Szczegółowe warunki określone zostaną
w regulaminie naboru dla gmin.

8. Zakup kotła w ramach dotacji będzie możliwy dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku gminy o dofinansowanie dla mieszkańców, oraz zawarciu umowy pomiędzy
mieszkańcem a gminą. Warunkiem wstępnym jest także złożenie przez mieszkańca deklaracji
udziału w projekcie.

9. Ponadto budynek mieszkalny musi zostać zakwalifikowany przez audytora do dofinansowania, tak aby zagwarantować, iż wsparta dotacją wymiana kotła skutkować będzie redukcją C02 co najmniej o 30% w stosunku do istniejących/ likwidowanych źródeł ciepła.

10. W niektórych przypadkach, aby osiągnąć wymaganą redukcję C02, budynek wymagał będzie dodatkowych działań terrnomodernizacyjnych. Wówczas zobowiązanie mieszkańca, iż wykona termomodernizację budynku w okresie realizacji gminnego projektu, będzie jednym z warunków udziału w projekcie.

11. Na niezbędną termomodernizację mieszkańcy będą mogli ubiegać się o preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program JAWOR (pożyczka 90% kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie 2% rocznie, minimalna kwota pożyczki 20 000 zł – maksymalna kwota pożyczki 100 000 zł, po spełnieniu warunków
możliwość umorzenia pożyczki do 20%). Program skierowany przez WFOŚiGW do osób fizycznych.

12. Mieszkaniec, który został zakwalifikowany do uczestniczenia w realizacji projektu będzie
zobowiązany do:
a) trwałej likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
b) udostępnienia obiektu do kontroli eksploatacji kotła, w zakresie stosowanego paliwa, jak i nieuprawnionych modyfikacji kotła. Kontrole będą prowadzone przez gminę lub upoważnione przez nią osoby,
c) zachowania produktów projektu w okresie wymaganym przez urząd marszałkowski i wymogi dofinansowania określonego w RPO,
d) przeprowadzenia termomodernizacji -jeśli wynikać to będzie z audytu.
Szczegółowe uregulowania określać będzie umowa. Mieszkaniec podpisujący w/w umowę musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.

13. Mieszkaniec musi dysponować odpowiednim pomieszczeniem na montaż nowego kotła. Po wymianie kotła, pomieszczenia kotłowni powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 12 kwietnia z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1422/. Przypuszczamy, iż część budynków zgłoszonych do projektu wymagać będzie przygotowania pomieszczenia przed montażem kotła (odpowiedni nawiew i wywiew powietrza, przekroje kanałów spalinowych -rozwiercanie komina, wentylacyjnych, uzupełnienie okładzin ścian, itp.). W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż aktualnie nie jest jeszcze określone czy roboty budowlane dostosowujące kotłownię do obowiązujących przepisów prawa budowlanego będą objęte dotacją.

14. Szczegóły te prawdopodobnie określone zostaną w regulaminie naboru wniosków składanych przez gminy. Jeżeli jednak okaże się, iż roboty te nie podlegają dofinansowaniu, mieszkaniec będzie zobowiązany do wykonania ich we własnym zakresie i na własny koszt.

15. Ponadto mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie prace remontowe i porządkowe, które będą następstwem prac montażowych, przywracających estetykę i funkcjonalność budynku.

16. Informujemy także, że w przypadku zamiaru wymiany kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy, może zaistnieć konieczność przebudowy instalacji gazowej. Zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest na to uzyskanie pozwolenia na budowę. Z uwagi na powyższe mieszkańcy zamierzający zrealizować taką wymianę kotła, powinni uzyskać stosowne zezwolenie w starostwie powiatowym. Sugerujemy również, aby mieszkańcy zadeklarowali wymianę kotła na gazowy w udostępnionym Państwu formularzu „deklaracji udziału” -dopiero na 2018 rok.

17. Wykonanie nowego przyłącza gazowego do budynku nie podlega dofinansowaniu.

18. Prawidłowość wykonania robót instalacyjnych, a także związanych z wymianą kotła musi
być potwierdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.

19. Przewiduje się, iż mieszkańcy będą przedkładać do rozliczenia faktury wystawione indywidualnie na mieszkańców (nie na gminę), a udzielenie dotacji nastąpi przez gminę prawdopodobnie na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów.

20. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany warunków realizacji niniejszego projektu, jeżeli wynikać one będą z warunków dofinansowania RPO.

21. Uprzejmie informujemy, iż ze względu na planowane limity naboru do udziału w
projekcie, kolejność zgłoszeń deklaracji może być brana pod uwagę przy kwalifikowaniu
mieszkańca do projektu, a w wyjątkowych przypadkach także trudna sytuacja materialna lub
rodzinna.

22. Przetwarzanie danych osobowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135) a zawartych w deklaracji udziału,
prowadzone będzie wyłącznie na cele realizacji projektu. W każdym czasie osobie
przysługują prawa określone w/w ustawą, w tym prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich zmiany i poprawiania.

Zachęcamy Państwa do składania wypełnionej deklaracji udziału w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pokój 6A /parter/ w godzinach pracy: poniedziałek w godz. 8.30 do 16.30, wtorek – piątek w godz. 7.30 do 15.30.
Wraz z deklaracją prosimy o złożenie wypełnionej ankiety dotyczącej Programu Obniżenia Niskiej Emisji (PONE).

Więcej informacji

strona nr33 z BROSZURY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

strona-33

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *