Uwaga! mija termin składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Zbylitowskiej Góry.

30 października 2018     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1422

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Tarnów na adres Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, bądź w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893 ze zm.) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm.) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski można składać do dnia 30 listopada 2018 r. w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka .
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów.

zbylitowska08.zip – do ściągniecia  pliki spakowane

MPZP_Zbylitowska_Gora_teksty – opis planu.pdf

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *