10.03.2014 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

27 marca 2014     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1077

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój nr 207, o godz. 10:00.

24.02.2014

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów w części
miejscowości Zbylitowska Góra
oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze
miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice w części dotyczącej miejscowości
Zbylitowska Góra

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/236/2012 z dnia 25 września 2012 r. i Uchwały Nr XXIII/252/2012 z dnia 30 października 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2) zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice w części dotyczącej miejscowości Zbylitowska Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki graficzne do niniejszego ogłoszenia, określające obszary objęte przedmiotowymi projektami, zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów oraz na stronie internetowej BIP (bip.gminatarnow.pl).

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 03.03.2014 r. do 24.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój nr 105, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój nr 207, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów zmian planów.
Uwagi do ww. projektów planów należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty zmian planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu.
Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy Tarnów, ul.
Krakowska 19, 33-100 Tarnów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wkawula@gmina.tarnow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Tarnów.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *