PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO DNIA 06.05.2015r.

11 maja 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1623

Na początku zebrania pan Sołtys Paweł Kolbusz powitał wszystkich zebranych mieszkańców wsi Zbylitowska Góra i przedstawił porządek obrad.

 

podatek sołtys -spotkania

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Powołanie protokolanta.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

  2a. Informacje na temat wyników wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Sołeckiej Zbylitowskiej Góry.
 4. Powołanie lub rezygnacja z powołania Komisji Rewizyjnej Sołectwa Zbylitowska Góra.
 5. Informacje organizacyjne Sołtysa.
 6. Informacje na temat szkoły.
 7. Informacje na temat ulicy Mościckiej.
 8. Informacje na temat parkingu dla odwiedzających groby w Buczynie i ulicy Miłej.
 9. Powołanie Stowarzyszenia.
 10.  Wolne wnioski.

   

  Pan Jarosław Wytrwał zaproponował uzupełnienie porządku obrad zebrania wiejskiego o informacje dotyczące wyników wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zbylitowskiej Górze pkt. 2a . Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

   

  Ad. 1

  Na protokolanta została powołana pani Agnieszka Mizera. Wszyscy zebrani głosowali za.

   

  Ad.2.

  Pan Sołtys poinformował, że zebranie odbywa się w drugim terminie i jest prawomocne.

   

  Ad.2a.

  Pan Jarosław Wytrwał przedstawił wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

  w Zbylitowskiej Górze. Podziękował za liczny udział w wyborach.

   

  Ad.3.

  Ze względu, że pani Halina Borczuch zrezygnowała z mandatu Radnego Rady Sołeckiej została podjęta uchwała dotycząca wygaśnięcia tego mandatu. Następnie Pan Sołtys poinformował że osobą, która kolejno zdobyła największą ilość głosów w wyborach do Rady Sołeckiej jest pan Jacek Kawik i zapytał go czy wyraża zgodę na objęcie mandatu. Pan Jacek Kawik zgodził się na przyjęcie mandatu.

   

  Ad.4

  Pan Sołtys przygotował dwie uchwały dotyczące  Komisji Rewizyjnej. Jedna jest za powołaniem a druga za rezygnacją z powołania owej komisji. Krótko i treściwie zostały przeczytane zadania i obowiązki takiej komisji. Wszyscy mieszkańcy jednogłośnie przegłosowali uchwałę dotyczącą rezygnacji z powołania Komisji Rewizyjnej Sołectwa Zbylitowska Góra. Treść uchwał znajduje się w dokumentacji u pana Sołtysa.

   

  Ad.5.

  Pan Sołtys podziękował za liczny udział w wyborach, za zaufanie wyborców. Nadmienił, że jest sołtysem dla wszystkich mieszkańców Zbylitowskiej Góry. Poinformował w jaki sposób można się z nim skontaktować (droga telefoniczna, mailowa), podał miejsce i termin urzędowania. Zaprosił do współpracy, jest otwarty na propozycje mieszkańców dotyczące poprawienia życia lokalnej społeczności. W swoim przemówieniu odniósł się do każdego z punktów z obietnic wyborczych, omówił plan działania, w którym podkreślił, że będzie realizował obietnice wyborcze wspólnie z mieszkańcami.

   

  Ad.6.

  Pan Jarosław Wytrwał przedstawił sytuację związaną z przekształceniem lokalnych placówek w niepubliczne placówki oświatowe. Streścił przebieg spotkania z dnia 17.04.2015 u pana Wojewody w Krakowie. Na dzień dzisiejszy sprawa jest jeszcze w toku i czekamy na pomyślne jej rozwiązanie.

   

  Ad.7.

   

  Pan Sołtys powiedział, że ruszyły prace budowlane ulicy Mościckiej i Słonecznej. Do czasu wybudowania tych ulic wstrzymane zostaną prace nad dalszą budową ulicy Mościckiej. Pan Wójt obiecał, że nie przeciwstawi się woli mieszkańców (którzy są przeciwko rozbudowie tej ulicy) i prosi o powtórne przeanalizowanie planu zagospodarowania tej ulicy.

  Pan Piotr Rybski dodał, że do końca maja można zgłaszać propozycje rozwiązań dotyczące ulicy Mościckiej na odcinkach ulic Wyszyńskiego, Spacerowa, Skotnik, Zbylitowskich.

   

  Głos z Sali- mimo budowy ulicy Mościckiej istnieje obawa, że na ulicy Sadowej nadal będzie duże natężenie ruchu ulicznego.

   

  Pan Stanisław Magiera zapytał o ziemię, która jest obecnie wydobywana

  z budowy ulicy Mościckiej, czy mogłaby być ona spożytkowana na terenie Zbylitowskiej Góry. Poruszył też problem zniknięcia znaków drogowych przy ulicy Wyszyńskiego.

   

  Głos z sali-  osoba jest zainteresowana modernizacją ulicy Miłej.

   

  Następnie głos zabrał Pan Wójt Sławomir Wojtasik, który starał się wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie nurtujące mieszkańców pytania.

 • Jeżeli chodzi o ulicę Miłą to szukane są dobre rozwiązania by ulica była zrobiona w sposób rzetelny, odbyło się już w tej sprawie spotkanie z wykonawcą.
 • Zapewnił, że na terenie miejscowości powstanie siłownia, zaproponował spotkanie w celu ustalenia lokalizacji.
 • Odnośnie szkoły potwierdził, że otrzymano pismo od Wojewody z Krakowa, na chwile obecną są prace nad odpowiedzią na to pismo.
 • Prace nad budową ulicy Mościckiej przebiegają zgodnie z planem i we wrześniu droga ta powinna być przygotowana do odbioru.
 • Główne składowanie ziemi z budowy drogi jest w Koszycach. Ziemia ta powinna służyć mieszkańcom całej gminy. Gdy jest potrzeba zagospodarowania tej ziemi należy złożyć pismo do Urzędu Gminy. Na chwilę obecną nie ma samochodu z odpowiednim tonażem by składować ziemię na „cyplu”. Auto, którym dysponują jest za ciężkie, a to może spowodować zniszczenie dróg lokalnych. Pan Sołtys dodał, iż puszczenie aut przez nowo-wybudowane centrum wsi jest złym pomysłem. Pan Wojtasik obiecał, że porozmawia z wykonawcą, który zawiezie ziemię na wskazane miejsce odpowiednim samochodem.
 • Istnieje brak połączenia ulic Sadowej i Słonecznej, nie ma na dzień dzisiejszy uregulowania prawnego odnośnie działek i ulica Sadowa nie jest przewidywana do komunikacji z ulicą Słoneczną właśnie w celu uniknięcia natężenia ruchu.
 • Pan Wójt nie odniósł się w sprawie zniknięcia znaków drogowych, ale obiecał że sprawdzi dlaczego tych znaków nie ma.

   

  Ad.8

  Głos zabrał pan Tomasz Tadel na temat budowy parkingu dla odwiedzających groby w Buczynie. Obecny jest za mały, brak sanitariatów a przejście społeczności żydowskiej wąską ulicą Miłą jest dużym utrudnieniem dla lokalnych mieszkańców. Bywa, że na malutki parking podjeżdża 14 autokarów.

  Padła propozycja by wybudować parking duży, podświetlany, z sanitariatami, monitorowany i płatny. Pan Wójt jest przychylny tej idei, a my liczymy na jego pomoc- również finansową. Podano kilka propozycji dotyczące lokalizacji, ale sprawa nie jest taka prosta. Są to albo tereny osuwiskowe, albo tereny na których mogą być szczątki ludzkie.

  Pan Sołtys dodał, że należy poszukać rozwiązania kompleksowego, w planach są również rozmowy z społecznością żydowską. Obecnie czekamy na odpowiedź pana leśniczego w sprawie możliwych prac w lesie.

  Pan Piotr Rybski poinformował, iż już od kilku lat szuka się dobrego rozwiązania tego problemu, należy wszystko zrobić by nie wprowadzać ruchu autokarów w strefę zabudowy.

   

  Jednogłośnie przegłosowano uchwałę w sprawie wezwania pana Wójta do zlikwidowania uciążliwego dla mieszkańców ruch pielgrzymkowego. Pani Barbara Nowak zaproponowała by do uchwały dopisać uciążliwego również dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

  Należy napisać pismo do policji z wnioskiem o ograniczenie tonażu przy wjeździe do Zbylutowskiej Góry z zakazem wjazdu autokarów do centrum wsi.

   

  Pan Jerzy Jach dodał, że prace nad parkingiem rozpoczęły się już dużo wcześniej, należy uregulować sprawy prawne, jego zdaniem najsensowniejszą lokalizacją parkingu jest teren pod Buczyną , należałoby wystosować odpowiednie pismo o nieodpłatne użyczenie gruntów, rozbudować ulicę Przeczną i utwardzić ja.

   

  Następnie głos zabrał pan Sławomir Wojtasik, powiedział, że z została nawiązana korespondencja z Rabinem Nowego Yorku, z jego strony zakończyło się na deklaracjach słownych (jeżeli chodzi o pomoc w tej sprawie), natomiast są trudności z finansami.

  Były rozmowy z nadleśnictwem odnośnie bezpłatnego przekazania ziemi, ale nie odniosły one oczekiwanego rezultatu.

  Zaproponował spotkanie z mieszkańcami ulicy Miłej w celu ustalenia szerokości ulicy i takich rozwiązań by było dla wszystkich bezpiecznie i wygodnie.

  Ad.9.

  Pan Sołtys poinformował, że jest chęć założenia Stowarzyszenia mające na celu wspomagać prace w Zbylitowskiej Górze. Każdy chętny może się do niego wpisać, dnia 22.05.2015 odbędzie się w tej sprawie zebranie.

  Pan Jarosław Wytrwał dodał, że są dwa „segmenty”, pierwszy z nich ma na celu pozyskiwanie środków na rzecz szkoły i przedszkola, a drugi na cele potrzeb lokalnych. Zaapelował również do społeczności by płacili podatki u pana sołtysa, który obiecał że przekaże „prowizje” od wpłat za pobieranie podatków na cele społeczne.

   

  Pan Piotr Rybski  zaapelował również o zapisywanie dzieci do tutejszego przedszkola gimnazjum, przypomniał też o obietnicy pana Wójta, że w przypadku powstania niepublicznych placówek oświatowych w Zbylitowskiej Górze, dyrektor takiej placówki będzie wyłoniony z grona  pedagogicznego.

  Pani Barbara Nowak odniosła się do ulotek rozdanych przed zebraniem wiejskim o polsko-amerykańskiej świetlicy w budynku wielofunkcyjnym i jej założeniach programowych.

   

  Pan Sławomir Wojtasik powiedział, że rola tegoż budynku ma większe spektrum, nie powinna odbierać tego jako konkurencję dla przedszkola i szkoły, ale jako dodatkową ofertę. Administratorem budynku jest gmina, a zajęcia są płatne, jest to czysta działalność gospodarcza.

   

  Ad.10.

  Pan Jerzy Jach zwrócił uwagę mieszkańców na zły stan ogrodzenia placówki ośrodka szkolno- wychowawczego. Pan Piotr Rybski dodał, że w planach jest przeniesienie szkoły do Wojnicza. Pan Marcin Klich zaproponował napisanie apelu, wniosku do Starosty Powiatowego o podjęcie działań wykupienia budynku w którym mieści się szkoła.

  Nastąpiło głosowanie, wszyscy zebrani zagłosowali za. Pan Wojtasik dodał, że wniosek powinien być skierowany do wszystkich radnych powiatowych.

   

  Pan Stanisław Magiera zapytał kto ma się zająć sprzątaniem gminnych ulic Plebańskiej i Kościelnej. W odpowiedzi pan Wojtasik zapewnił, że ulice te będą posprzątane.

   

  Pan Sołtys poddał głosowaniu propozycję, by przesunąć prace nad oświetleniem ulicy Ariańskiej na późniejszy termin, ze względu na dłuższy termin ważności projektu, a wcześniej zrobić prace przy ulicach Dalszej i Wygoda, ponieważ w tym roku mija ważność projektu na wykonanie tych prac.

  Zebrani zagłosowali jednogłośnie.

  Pan Piotr Rybski zaapelował do pana Wójta posprzątanie „ Grabówki”, gdzie należałoby wyciąć chaszcze  i oczyścić teren.

   

  Pan Jarosław Wytrwał przypomniał, że w tym roku obchodzimy 70- lecie klubu sportowego i poprosił o pomoc Wójta w zorganizowaniu jego obchodów.

  Pan Piotr Rybski zaproponował zawiązanie na czas obchodów Komitetu Honorowego, w skład którego wchodziliby byli pracownicy i działacze klubu, dodał, że jest to najstarszy klub sportowy na terenie gminy.

   

  Pan Sołtys zamknął zebranie, dziękując zebranym za przybycie.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *