OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra

22 maja 2022     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 929

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra, Zgłobice oraz Koszyce Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06 maja do 15 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 105, w godzinach pracy urzędu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów http://www.gmina.tarnow.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. w godz. od 16:00 do 18:00 w Domu Kultury w Zbylitowskiej Górze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Tarnów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., na ww. adres Urzędu Gminy Tarnów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, obręb), której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnów. Uwagi złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

źródło:

https://bip.malopolska.pl/ugt,a,2095699,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrz.html


Klauzula informacyjna:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów i są one podawane w celu składania uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Tarnów, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.503) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iodo@gmina.tarnow.pl

Załączniki

Pobierz wszystkie załączniki znajdujące się poniżej Pobierz plik 22 04 27 TARNÓW RYSUNEK PLANU 1_2000.pdf(pdf, 18,253.71KB) Informacja o załączniku Po wybraniu linku dodatkowe informacje pojawią się bezpośrednio pod linkiem Pobierz plik 22 04 27 TARNÓW RYSUNEK PROGNOZY.pdf(pdf, 27,042.09KB) Informacja o załączniku Po wybraniu linku dodatkowe informacje pojawią się bezpośrednio pod linkiem Pobierz plik PrognozaMPZP_TARNÓW_02.05.2022.pdf(pdf, 26,547.60KB) Informacja o załączniku Po wybraniu linku dodatkowe informacje pojawią się bezpośrednio pod linkiem Pobierz plik Projekt uchwały w sprawie mpzp TARNÓW_02.05.22.pdf(pdf, 801.41KB) Informacja o załączniku

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *