OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra, Zgłobice i Koszyce Wielkie

20 marca 2023     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 445

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/254/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 14.10.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra, Zgłobice oraz Koszyce Wielkie

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

LINK: https://bip.malopolska.pl/ugt,a,2241914,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrz.html

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra, Zgłobice oraz Koszyce Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 8 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów w godzinach od 8.30 do 15.30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów: http://bip.gminatarnow.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. (środa) w Domu Kultury w Zbylitowskiej Górze od godziny 15.30 do 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w poszczególnych projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Tarnów z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r:
• w formie papierowej na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów lub na adres urzędu,
• w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka
• w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
• ustnie do protokołu.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów

Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł

źródło: https://bip.malopolska.pl/ugt,a,2241914,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrz.html

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *