Komitet Protestacyjny składa skargę do Rady Gminy Tarnów

6 lutego 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 774

Tarnów, 04 luty 2015

KOMITET  PROTESTACYJNY  

PRZECIWKO  PLANOM  PRZEKSZTAŁCEŃ  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NA  TERENIE  GMINY TARNÓW

 

 

Rada Gminy Tarnów

Pani Wiesława Mitera

Przewodnicząca Rady Gminy

ul. Krakowska 19

33-100 Tarnów

 

SKARGA

        

 

Składamy skargę na Wójta Gminy Tarnów.

 

Na zebraniu wiejskim w Zbylitowskiej Górze dnia 22 stycznia 2015 roku została upubliczniona treść uchwały o zamiarze likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze oraz zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze przekazanej do opiniowania Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie. Uchwała zawierała informacje finansowe dotyczące funkcjonowania placówki. Wójt Gminy Tarnów w uchwale podał informację, że wydatki placówki znacząco przekraczają otrzymywaną subwencję, której udział w budżecie szkoły stanowi 85,87%. Gmina Tarnów dofinansowuje placówkę z budżetu kwotą 177.581,20 zł. Przedstawiciele Urzędu Gminy Tarnów podczas zebrania wiejskiego wyliczyli, że placówka jest planowana do przekształcenia, ponieważ z budżetu gminy przekazywane jest dofinansowanie w kwocie ok. 460.000 zł (poza subwencją).

Biorąc pod uwagę powyższe dane, informujemy, że Wójt Gminy Tarnów wprowadza w błąd opinię publiczną, mieszkańców, rodziców zapisujących dzieci do placówki oświatowej w Zbylitowskiej Górze.

Analogiczna sytuacja występuje w Protokole z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2014 roku w Sali narad Urzędu Gminy Tarnów. W załączniku Nr 2 „Zestawienie kosztów funkcjonowania placówek szkolnych…” przed przekształceniem podawane są bardzo wysokie kwoty funkcjonowania, bez uwzględnienia, że zawierają one również np. odprawy dla nauczycieli zwalnianych ze szkół przeznaczonych do przekształcenia. Przykładowo:

Szkoła Podstawowa w Zawadzie:

rok szkolny 2011/2012 – 1.110.095 zł, natomiast w poprzednich latach:

rok kalendarzowy 2011 – 760.065 zł

rok kalendarzowy 2010 – 787.507 zł

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych:

Rok szkolny 2011/2012 – 1.313.444 zł, natomiast w poprzednich latach:

Rok kalendarzowy 2011 – 766.754 zł

Rok kalendarzowy 2010 – 755.060 zł

 

Dotacja przekazana Szkole Podstawowej w Koszycach Małych w 2013 roku wynosiła 708.378 zł. W analizie długookresowej wcale nie widać tak bardzo akcentowanych oszczędności. Jest to kolejny element manipulacji danymi dotyczącymi placówek, co na pewno wpływa na podejmowane przez Radę Gminy decyzje. Biorąc pod uwagę znaczne rozbieżności w podawanych kwotach, mamy wątpliwości, czy dane były rzetelnie przygotowane. Co za tym idzie, na podstawie tak nierzetelnie przygotowanych danych, mamy wątpliwości, czy Rada Gminy będzie podejmowała uchwały ze świadomością posiadania pełnej wiedzy na temat planowanych do przekształceń placówek jak również skutków tych przekształceń.

 

 

 

Z poważaniem,

 

KOMITET  PROTESTACYJNY  PRZECIWKO  PLANOM  PRZEKSZTAŁCEŃ  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  NA  TERENIE  GMINY TARNÓW

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *