Budżet Gminy Tarnów – Gdzie trafią pieniądze w 2018r. ??..

7 stycznia 2018     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1734

Gmina Tarnów – wydatki majątkowe budżet na 2018r.
miejscowość SUMA: Udział:
Wola Rzędzińska        3 023 265 zł 21,5%
Tarnowiec        1 333 265 zł 9,5%
Jodłówka Wałki        1 550 000 zł 11,0%
Zbylitowska Góra           416 000 zł 3,0%
Zgłobice        2 033 265 zł 14,5%
Koszyce Małe           233 265 zł 1,7%
Zawada           326 206 zł 2,3%
Koszyce Wielkie           583 265 zł 4,1%
Poręba Radlna              25 000 zł 0,2%
Łękawka              31 535 zł 0,2%
Błonie           581 103 zł 4,1%
Radlna              30 371 zł 0,2%
Biała           536 646 zł 3,8%
Nowodworze              33 265 zł 0,2%
Inne -wydatki nieprzypisane do miejscowości w budżecie na 2018        3 329 000 zł 23,7%
SUMA:      14 065 451 zł 100%

źródło: wykres i tabela opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na www.gminatarnow.pl.

W piątek, 05 stycznia 2018 na stronach Gminy Tarnów opublikowano artykuł:

20 milionów na inwestycje. Gmina Tarnów z budżetem na nowy rok.

To będzie rok mocno inwestycyjny. Na inwestycje we wszystkich miejscowościach gminy Tarnów przeznaczono blisko 20 milionów złotych. Budżet na nowy, 2018 rok, uchwalili radni na sesji budżetowej Rady Gminy Tarnów, która odbyła się 28 grudnia ubiegłego roku.

– Dochody gminy Tarnów zapisane w uchwale budżetowej w 2018 roku wynoszą ponad 92 miniony złotych, z czego 16 milionów to pierwsza część tegorocznych pieniędzy przeznaczonych na program „Rodzina 500+”. Wśród największych wydatków warto wyróżnić wydatki na oświatę, które wynoszą około 34 milionów złotych, czyli blisko 30 procent całości. Tegoroczne inwestycje pochłoną natomiast blisko 20 procent budżetu. W związku ze złożonymi już wnioskami o dofinansowania zewnętrzne, zarówno ze środków unijnych jak i krajowych, dochody gminy w ciągu roku niewątpliwie jeszcze wzrosną – wyjaśnia Skarbnik Gminy Tarnów Irena Podraza.

Za przyjęciem budżetu w kształcie przedstawionym przez wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym oraz 2 wstrzymujących.

W roku 2018 prace będą wykonywane w każdym sołectwie gminy. Zaplanowanych w budżecie inwestycji jest kilkadziesiąt, w tym strategiczne takie jak rozbudowy szkół i przedszkoli czy wyczekiwana budowa remizy w Zgłobicach, która będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w regionie. Chcemy wybudować również nowoczesny stadion sportowy, który będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy. Duży nacisk w budżecie położyliśmy jednak na sprawy społeczne, w tym chociażby utworzenie pierwszego w gminie Tarnów domu dziennego pobytu dla seniorów. Przeznaczyliśmy również sporą kwotę na działalność lokalnych Ludowych Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń działających na terenie gminy Tarnów – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Miliony przeznaczone na inwestycje posłużą mieszkańcom wszystkich miejscowości w gminie Tarnów. Przyglądnijmy się najważniejszym z nich.

W Porębie Radlnej będzie zrealizowany kolejny etap kanalizacji, wykonana zostanie droga tzw. „Na Malca”, droga tzw. „Na Willę”, droga tzw. „Na Kawę”, a także oświetlenie na przysiółku Przebięda. Wykonany zostanie również projekt sali gimnastycznej przy miejscowej szkole podstawowej. Oprócz powyższych zadań w budżecie zapisana została dotacja dla miejscowego Uczniowskiego Klubu Sportowego.

W Zgłobicach ruszy budowa budynku remizy OSP, w którym znajdą się również pomieszczenia służące wszystkim mieszkańcom. Zostanie wykonanych szereg inwestycji drogowych, w tym droga transportu rolnego „wzdłuż Dunajca” łącząca Zbylitowską Górę, Zgłobice i Błonie, przebudowa skrzyżowania ul. Zgłobickiej i ul. Zbylitowskich (tzw. lewoskręt). Wybudowany będzie chodnik przy ul. Granicznej oraz ul. Prostej, a także oświetlenie ul. Dunajcowej. Dotację otrzymają Ludowy Klub Sportowy Zgłobice, UKS oraz Stowarzyszenie Nasze Zgłobice.

W Tarnowcu, wśród wydatków budżetowych zaplanowano budowę II etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w kierunku ul. Szczytowej, budowę ścieżki rowerowej przy ul. Sportowej, zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej, zakup wyposażenia przedszkola. Jednak najważniejszą inwestycją będzie z pewnością przebudowa dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej – dom kultury w Tarnowcu oraz zagospodarowanie placu wokół, który w przyszłości stanie się nowoczesnym centrum wsi. Również w Tarnowcu wyremontowany zostanie zabytkowy krzyż przydrożny, znajdujący się przy drodze wojewódzkiej. Fundusze na działalność statutową otrzymają również miejscowe kluby sportowe: KS Tarnowiec, UKS oraz UKS „Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy Gambit”.

W Jodłówce – Wałkach również przodują inwestycje w infrastrukturze drogowej. Przebudowana zostanie droga gminna tzw. Górówka, zakończona zostanie budowa drogi „Na Szpic”, wykonane oświetlenie i chodnik przy drodze powiatowej w kierunku Nowej Jastrząbki, a także wybudowany parking w centrum wsi. Z pewnością mieszkańców ucieszą fundusze zapisane w budżecie na budowę nowego, trawiastego boiska sportowego. Dotację na działalność otrzyma też Uczniowski Klub Sportowy „GIGANCI” Jodłówka-Wałki.

W Zawadzie rozpocznie się kolejny etap budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w stronę Łękawki, wykonane zostanie oświetlenie przy ulicy tzw. „Zdebówka”, oraz przy głównej drodze Tarnowiec – Zawada. Rok 2018 to również kolejny etap rozbudowy szkoły podstawowej na cele przedszkola oraz budowa parkingu przy szkole.

Wiele inwestycji czeka Zbylitowską Górę. W inwestycjach drogowych planowane jest zakończenie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik, wykonanie drogi do Buczyny, poszerzenie drogi gminnej od ul. Skotnik do sklepu „Dąbrówka”. Miejscowa szkoła doczeka się modernizacji centralnego ogrzewania. Wybudowany zostanie również parking przy boisku LKS dla autokarów z pielgrzymami przybywającymi do Buczyny, dzięki czemu centrum miejscowości zostanie odciążone z ruchu. Inwestycje w Zbylitowskiej Górze to również budowa nowoczesnych trybun na boisku sportowym oraz dotacja dla parafii na remont zabytkowego kościoła. Wykonany zostanie również projekt adaptacji poddasza w Domu Ludowym oraz koncepcja zagospodarowania parku „Grabówka”. Dotację otrzymają: Ludowy Klub Sportowy „Dunajec”, Stowarzyszenie Zbylitowska.pl oraz Stowarzyszenie Integracyjne Zbylitowska Góra „Dwór”.

W Koszycach Wielkich przebudowana zostanie ul. Szklarniowa wraz z budową chodnika. Dokończone zostanie ogrodzenie przy szkole podstawowej, a także wykonane oświetlenie drogowe wzdłuż ul. Księżycowej i ul. Słonecznej. Ponadto, zagospodarowany zostanie plac za budynkiem starej poczty, gdzie powstanie strefa aktywności z siłownią plenerową i nowym placem zabaw dla dzieci. Zadowolenia z nowego budżetu nie kryją działacze miejscowego Ludowego Klubu Sportowego, dla którego rozpocznie się obok boiska budowa zaplecza sportowego mieszczącego szatnię i siłownię. Dotację otrzymają Koszycki LKS oraz UKS.

W Woli Rzędzińskiej Nr 2 wyremontowana zostanie główna droga gminna od kościoła w kierunku Jodłówki Wałek, a także wykonany projekt adaptacji pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej dla potrzeb żłobka. Wykonany zostanie również projekt adaptacji pomieszczeń w remizie na dzienny dom pobytu seniorów. W miejscowej szkole przeprowadzony zostanie remont obejmujący m.in. wymianę okien. Dotację otrzyma Wolański UKS – sekcja judo.

W Błoniu wykonana zostanie nowa nawierzchnia na drodze tzw. Nowe Osiedle – Górki, a także dokończona rozbudowa szkoły podstawowej, gdzie powstaną pomieszczenia dla przedszkola oraz świetlica i stołówka. Wykonany zostanie również projekt chodnika przy drodze od szkoły do kościoła oraz chodnik przy drodze powiatowej w kierunku Szczepanowic.

W Nowodworzu przebudowany zostanie odcinek drogi tzw. „Na Lochy” oraz wykonane oświetlenie drogi tzw. „Na Osiedlu”. Jedną z ważniejszych inwestycji będzie adaptacja budynku domu ludowego i otwarcie w nim dziennego domu pobytu dla osób starszych.

W Radnej przebudowane zostaną dwie drogi na kolonii I i II z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych. Przebudowana zostanie również kładka w ciągu drogi gminnej biegnącej do Poręby Radlnej. W miejscowym Domu Ludowym przeprowadzony zostanie remont kuchni. LKS Radlna otrzyma dotację na swoją statutową działalność.

W Woli Rzędzińskiej Nr 1, jedną z ważniejszych inwestycji jest remont budynku dawnego domu parafialnego, który będzie służył wszystkim mieszkańcom jako dom kultury. Zmodernizowany zostanie plac przy kościele – w ramach III etapu zagospodarowania centrum wsi. W Woli Rzędzińskiej rozpocznie się również budowa stadionu piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym, z którego będą korzystać mieszkańcy całej gminy. Wykonany zostanie chodnik przy drodze biegnącej od przedszkola w kierunku Ładnej. W ramach tegorocznych wydatków budżetowych zapisano wykonanie projektu hali sportowej obok szkoły podstawowej. Dotację otrzyma wolański LKS.

W Łękawce wykonana zostanie droga w kierunku p. Szymańskiej, odcinek ścieżki rowerowej przy drodze od szkoły podstawowej wraz z nową nakładką asfaltową. Ukończony zostanie projekt budowy remizy OSP. Remontu doczekają się drogi transportu rolnego oraz zlecone zostaną do opracowania kolejne projekty oświetlenia ulic.

Inwestycje w Białej to przede wszystkim rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola, które zostanie otwarte już w tym roku oraz modernizacja kuchni w budynku OSP. Wykonane zostanie oświetlenie przy drodze tzw. Pasieka, a także wybudowany parking w centrum miejscowości. Dotację otrzyma LKS z Białej.

W Koszycach Małych wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej wraz z ogrodzeniem, a także zagospodarowanie parkingu przy kościele i terenu obok Ośrodka Zdrowia. Wyburzony zostanie budynek starej kaplicy. Wykonany zostanie również projekt szatni dla LKS, który na tegoroczną działalność otrzyma dotację, a także projekt ścieżki rowerowej przy ulicy Źródlanej. Wykonane zostaną też remonty dróg gminnych.

Oprócz powyższych zadań, w nowym budżecie zapisano również kwotę 400 tysięcy złotych na budowę chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, a także kwotę 600 tysięcy złotych na budowę nakładek asfaltowych na drogach gminnych we wszystkich miejscowościach. Na modernizację obiektów oświatowych przeznaczono kwotę 300 tysięcy złotych. Z kolei na pieniądze pozostające do dyspozycji sołectw przeznaczono 1 milion złotych – środki te zostaną rozdysponowane przez samych mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich, które odbędą się już w najbliższych miesiącach.

– Już na najbliższej sesji wprowadzimy do budżetu kolejne zadania inwestycyjne, jak chociażby projekt poszerzenia ulicy Księżycowej w Tarnowcu, wykonanie II etapu budowy trybun na boisku LKS „Victoria” w Koszycach Małych czy budowa siłowni plenerowych na terenie całej gminy. Jednak to nie wszystkie tegoroczne inwestycje. W przypadku pozyskania w ciągu roku nowych środków do budżetu i dzięki wypracowaniu oszczędności mogą być wprowadzone kolejne zadania – zapowiada wójt Grzegorz Kozioł.

Warto dodać, iż w tegorocznym budżecie sporą kwotę pochłonie dofinansowanie do transportu publicznego w wysokości blisko 2,5 miliona, dzięki czemu mieszkańcy wszystkich miejscowości w gminie Tarnów nadal będą mogli korzystać z autobusów miejskich.

Wsparcie dla gminnych jednostek OSP to blisko 700 tysięcy złotych, w tym największy wydatek to zakup samochodu strażackiego. Nie zapomniano o programach profilaktyki zdrowotnej (szczepieniach) za kwotę blisko 30 tysięcy złotych. Sporą część budżetu stanowią środki przeznaczone na pomoc społeczną – blisko 4 miliony złotych, zaś oświetlenie naszych ulic pochłonie 1,5 miliona złotych.

źródło: gminatarnow.pl

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *